ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท 49พลัส อินโนเวชั่น จำกัด และสมาชิก 49พลัส อินโนเวชั่น มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท49พลัส อินโนเวชั่น จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” สมาชิก49พลัส อินโนเวชั่น จำกัด คือสมาชิกเครือข่ายของบริษัท สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่บริษัทกำหนด และยังได้รับค่าตอบแทนที่ท่านแนะนำท่านอื่นมาเป็นสมาชิกอีกด้วย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”

   1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะดำเนินธุรกิจตามแผนงาน กฎ กติกา ที่บริษัทกำหนด และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัททั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะนำขึ้นมาบังคับใช้ในอนาคต ตลอดจนจะรักษาไว้ซึ่ง จรรยาบรรณ กฎและระเบียบของกฎหมายขายตรง และ ประมวลรัษฎากรอย่างเคร่งครัด และปกป้องภาพลักษณ์ ขององค์กร ภาพลักษณ์ของสมาชิก
   2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมสมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย
   3. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า การเป็นสมาชิกของข้าพเจ้า มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น, กรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงาน, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, หรือตัวแทนบริษัท ดังนั้นข้าพเจ้าไม่มีอำนาจก่อให้เกิดนิติกรรมใด ๆในนามบริษัทกับผู้อื่น ฯลฯ
   4. ข้าพเจ้าทราบดีว่า การสมัครเป็นสมาชิกของข้าพเจ้า ทางบริษัท มิได้เป็นผู้เชิญชวน หรือชักชวน แต่ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนหรือแนะนำ จากผู้มีสถานภาพการเป็นสมาชิกของบริษัท 49พลัส อินโนเวชั่น จำกัด เท่านั้น และมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดผลกำไร
   5. ข้าพเจ้าทราบดีว่าผู้สมัครที่เป็นสามี ภรรยา ไม่ว่าจะเป็นโดยนิตินัยและพฤตินัย หากมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ให้สมัครร่วมกันและใช้รหัสสมาชิกรหัสเดียวกัน อนึ่ง ผู้สมัครดังกล่าวสามารถสมัครและใช้รหัสสมาชิกคนละรหัสได้เฉพาะกรณีที่เป็นการสมัครภายใต้สายงานเดียวกันเท่านั้น
   6. สมาชิก สิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกลงเมื่อ
    6.1 เสียชีวิตและไม่มีทายาทผู้สืบทอดมรดกเข้ามารับโอนสถานภาพสมาชิก ภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต
    6.2 ลาออก
    6.3 ถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิก
  7. กรณีที่สถานภาพของสมาชิก ได้สิ้นสุดลงด้วยการลาออก หรือเหตุอื่นใดก็ตาม สมาชิกผู้ที่สถานภาพได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้น สามารถสมัครเป็นสมาชิกภายหลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ลาออกหรือวันที่ถือว่าสถานภาพได้สิ้นสุดลง
  8. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับสมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ จะทำได้เฉพาะการโอนสิทธิให้แก่ทายาทโดยชอบธรรม หรือทายาททางพินัยกรรมของสมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกต้องยื่นหนังสือขออนุญาต และแสดงหลักฐานแก่บริษัทเพื่อการให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ
  9. กรณีที่สมาชิก ไม่อาจดำเนินการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิก ด้วยตนเองเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ บริษัทจะโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกให้แก่ผู้สืบทอดมรดกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
    9.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต
    9.2 เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าวิกลจริต
    9.3 เมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  10. สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจอิสระ ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการมีอาชีพต่อไปนี้
    10.1 ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
    10.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อลูกค้า บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
    10.3 ไม่ทำให้ลูกค้า บริษัทฯ และเพื่อนร่วมอาชีพสูญเสียผลประโยชน์
    10.4 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดผลประโยชน์เพื่อจูงใจลูกค้า
    10.5 ไม่กล่าวเปรียบเทียบให้ร้ายหรือพูดลบ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมอาชีพอย่างไม่ยุติธรรมทางตรงและทางอ้อม
    10.6 หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพื่อเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หมั่นเข้าฝึกอบรมหรือเข้าประชุมตามที่ทางบริษัทจัดขึ้นทุกครั้ง
    10.7 พัฒนาบุคลิก การแต่งกาย
    10.8 ตรงต่อเวลานัด
    10.9 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกับบริษัท เป็นอย่างดี
    10.10 ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม ทั้งดำรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งคุณธรรม
  11. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า บริษัทตกลงที่จะจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกตามแผนการจ่ายผลตอบแทนจากผลการประกอบการ หรือจากผลกำไรจากการขายสินค้า 49 MIX PLUS ที่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตามที่ปรากฏในแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทมอบให้กับสมาชิก
  12. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า การชักชวน เชิญชวน บุคคลใด ๆ เข้าเป็นสมาชิก โดยใช้สื่อใด ๆ หรือโฆษณาใด ๆ ที่มีลักษณะหลอกลวง โดยอ้างผลประโยชน์ตอบแทนเกินความจริง นอกเหนือจากแผนงานหรือนโยบายของบริษัท และมิได้เกิดจากความยินยอมหรือรับรองจากบริษัท หรือการกระทำใดๆ ที่กล่าวอ้างบริษัท โดยก่อให้เกิดความเสียหาย ถือเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบเป็นส่วนตัวในทางกฎหมาย ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา
  13. ข้าพเจ้าจะดูแล และให้บริการลูกค้าภายใต้ค่าใช้จ่ายของข้าพเจ้าเอง
  14. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ทางบริษัทห้ามสมาชิก ทอดทิ้งลูกค้าและสายงานโดยจะต้องให้บริการที่ดีและมีความเสมอแก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ในสายงานของตนก็ต้องให้คำแนะนำถึงวิธีดำเนินธุรกิจ ของบริษัท 49พลัส อินโนเวชั่น จำกัด ที่ถูกต้องโดยให้ช่วยกันขายสินค้า 49MIX PLUSบอกต่อคุณภาพของสินค้า 49MIX PLUSให้กำลังใจ ให้ข้อมูลและ แนะนำเข้าสู่แผนงานการฝึกอบรมต่างๆ ตามที่บริษัทได้จัดเสนอให้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ
  15. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้อง เงินเดือน, สวัสดิการ, เงินช่วยเหลือ และ/หรือ รายได้อื่นใดจากบริษัท ยกเว้นรายได้, ผลตอบแทน และสวัสดิการเฉพาะส่วนที่สมาชิกพึงได้รับ จากผลประกอบการหรือผลกำไรจากการขายสินค้า 49MIX PLUSตามที่ระบุไว้ในแผนงานของบริษัท
  16. หากสมาชิกกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหนี้สินกับบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใด และจำนวนเงินเท่าใด บริษัทมีสิทธินำเอาผลประโยชน์ของสมาชิกมาหักหนี้นั้นๆได้   17.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับรูปแบบการทุจริตใดๆที่มาจากบุคคลอื่นในการที่จะสนับสนุนการหาสมาชิกใหม่หรือสนับสนุนสินค้าของทางบริษัทที่จะส่งผลต่อสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายสินค้า 49MIX PLUS ของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม
  18. ข้าพเจ้าทราบดีว่า การติดต่อกับหน่วยงานราชการใด หรือองค์กรเอกชนใด เพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
  19. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ผลิตภัณฑ์ 49MIX PLUS อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย สื่อสิ่งพิมพ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ และอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ห้ามมิให้นำไปใช้ ลอกเลียนแบบ หรือทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น
  20. ห้ามสมาชิกใช้สิทธิใดๆ เหนือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ รูปรอยประดิษฐ์ รวมตลอดถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรรมการหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัท
  21. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ 49MIX PLUS แผนงานการดำเนินธุรกิจ และการฝึกอบรมต่างๆ โดยจะไม่โฆษณาชักชวน โดยกล่าวคำอวดอ้างหรือคำยืนยันที่ไม่เป็นจริง นอกเหนือจากที่บริษัทได้ประกาศรับรองไว้ในเอกสารหรือแผนงานของบริษัท
  22. ห้ามสมาชิกบังคับซื้อสินค้าตลอดจนถึงการกักตุนสินค้าหรือบังคับเกินความจำเป็นในการใช้สินค้า หรือการขยายธุรกิจ   23. ห้ามสมาชิกจำหน่าย หรือ จัดวางสินค้า49MIX PLUS ในสถานที่ใด ๆ เช่น ขายปลีกร้านค้าสหกรณ์ ตลาดขนาดเล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่น หรือ โฆษณาเพื่อเสนอขายสินค้าดังกล่าวทางสื่อใดๆ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเด็ดขาด เพื่อไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเหนือสมาชิกอื่นๆ   24. ห้ามสมาชิก จำหน่ายหรือเสนอผลิตภัณฑ์ 49MIX PLUSแก่สายงานอื่น รวมทั้งห้ามชักชวนให้สมาชิกผู้อื่นเปลี่ยนสายงานโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน แตกความสามัคคี และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การตลาดของสมาชิกในสายงานอื่นๆ
  25. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัท ไม่บิดเบือนข้อมูล อวดอ้างหรือนำเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ หรือระบบตอบแทนของบริษัท โดยจะต้องให้ข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าอย่างชัดเจนว่า ธุรกิจ บริษัท 49พลัส อินโนเวชั่นจำกัด คือโอกาสที่จะสร้างผลงานการขายสินค้า 49MIX PLUSที่นำมาซึ่งรายได้จากระบบแผนการตลาด โดยคิดคำนวณจากยอดซื้อ ยอดขายทั้งส่วนตัว และทีมงานมิใช่นำมาจากยอดการหาจำนวนคนเข้าสู่เครือข่ายสายงาน
  26. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่าการรับสินค้าจากบริษัท จะได้รับสินค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่สมัครและสั่งซื้อสินค้า และข้าพเจ้าต้องจำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยตรง โดยไม่ขัดต่อนโยบายบริษัทฯ
  27. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอม ที่จะให้ทางบริษัท หักออโต้ชิป ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ
  28. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 49MIX PLUS ของบริษัทต่ำกว่าราคาสมาชิก และสมาชิกบริษัทไม่มีสิทธิเป็นผู้กำกับดูแล กำหนดราคา นอกเหนือจากราคาของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอื่น
  29. ห้ามสมาชิกจำหน่ายหรือเสนอบริการอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นคู่แข่งของสินค้าของบริษัทโดยเด็ดขาด
  30. หากเกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างสมาชิกกับสมาชิก หรือสมาชิกกับ ลูกค้า หรือสมาชิกกับบริษัท ก็ตามให้ยึดเอาคำตัดสินของกรรมการบริษัท เป็นที่สุด
  31. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า หากมีกรณีที่ รายได้ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆที่บริษัทจ่ายให้เกินจากสิทธิที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ ข้าพเจ้าจะต้องคืนให้บริษัททันทีที่ข้าพเจ้าทราบหรือได้รับแจ้งจากบริษัท โดยชำระคืนเป็นเงินสดหรือยินยอมให้บริษัทหักจากรายได้ตามที่ได้เกินมา
  32. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บริษัทเก็บ และถ่ายทอดข้อมูล (ส่วนตัวข้าพเจ้า, ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) ได้โดยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
  33. ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะยอมรับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติการขายตรงและตลาดแบบขายตรง พ.ศ.2545 ทั้งหมดด้วย
  34. การกระทำของสมาชิก อันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ มีดังนี้
    34.1สมาชิกฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษัท
    34.2สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัท และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
    34.3สมาชิก กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัท เสียหายในการประกอบกิจการ
    34.4สมาชิก ได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
  35. มาตรการ การลงโทษของบริษัท เรียงลำดับตามความรุนแรงของการกระทำดังต่อไปนี้
    35.1ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
    35.2งดรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงจะได้ในรอบการจ่ายนั้นๆ
    35.3เพิกถอนสถานภาพออกจากการเป็นสมาชิก
  36.ข้าพเจ้ายินดีสมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัท 49 อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อประกอบการทำธุรกิจ และข้าพเจ้าทราบดีว่ารายได้ต้องเกิดจากการดำเนินธุรกิจการขยายงาน ส่วนโปรโมชั่นรายได้ต่างๆที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายนั้น บริษัทมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาในการจะพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายโดยที่สมาชิก ไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องร้องกับบริษัททุกกรณี
  37.สมาชิกสามารถคืนผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้หลังจากสั่งซื้อไม่เกิน 7 วัน และหากสมาชิกดำเนินการคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสมาชิกจะได้รับเงินคืน 15% จากราคาเต็มของผลิตภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นราคาต้นทุนที่หักค่าการตลาด ค่าบริหารจัดการ โบนัสสมาชิก ต่างๆออกไปแล้ว(ไม่เกิน 30วัน หลังที่ซื้อผลิตภัณฑ์)
  38. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าประพฤติผิดไปจากเงื่อนไข, ข้อตกลง ตลอดจนแผนงานและกติกาที่บริษัทกำหนด รวมถึงจรรยาบรรณ กฎและระเบียบของกฎหมายขายตรง บริษัทมีสิทธิในการพิจารณาบอกเลิกการเป็นสมาชิก รวมถึงการตัด, ลด,งด, ระงับ และหรือยกเลิกการจ่ายผลประโยชน์ของข้าพเจ้า ทั้งในส่วนที่เกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตโดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
  39. บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง, แก้ไข และปรับปรุง เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจะทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบภายหลัง แต่หากการดำเนินการดังกล่าวมีผลให้เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการจ่ายผลตอบแทนของสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บริษัทจะนำเสนอ สคบ. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนประกาศใช้
  40. ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นโดยละเอียดแล้วและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง ดังกล่าว จึงตัดสินใจเข้าร่วมการเป็นนักธุรกิจของบริษัท 49พลัส อินโนเวชั่น จำกัด
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง ดังกล่าว จึงตัดสินใจเข้าร่วมการเป็นนักธุรกิจของบริษัท 49พลัส อินโนเวชั่น จำกัด